Klacht indienen

Als u van mening bent dat een advocaat de ereregels voor de advocatuur heeft overtreden, onzorgvuldig heeft gehandeld of zich op een onbehoorlijke manier heeft gedragen, kunt u overwegen een tuchtklacht tegen hem/haar in te dienen. Ook als u vindt dat een advocaat iets niet gedaan heeft, terwijl hij dat wél had moeten doen, kunt u een klacht indienen. De tuchtklacht kan gaan over uw eigen advocaat of de advocaat van de tegenpartij. Verdere informatie over het indienen van de klacht vindt u op deze pagina.

Lees ook de veel gestelde vragen!

Instructies voor het indienen van een klacht

 1. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. 
 2. Uw klacht kunt u indienen via het klachtenportaal op de website van de SOVA. U vult het formulier in en upload vervolgens uw klacht.  
 3. Wanneer uw klacht is ontvangen wordt er door de Secretaris van de SOVA per email contact met u opgenomen waarbij u wordt geïnformeerd over het voldoen van de administratiekosten. Ook wordt er een afspraak met u gemaakt over het indienen van de fysieke documenten. 
 4. Alle fysieke documenten (hard kopie) moet u in tweevoud indienen op het kantoor van de SOVA aan de Klipstenenstraat no. 33.  
 5. De klacht moet de volgende gegevens bevatten: 
  • Naam, voornamen van de klager(s) 
  • Adres en woonplaats van de klager(s). Als de klager(s) geen woonplaats binnen Suriname heeft/hebben, moet er voor de behandeling van de zaak een woonplaats in Suriname gekozen worden.
  • Contactgegevens van de klager(s)
  • Omschrijving van de klacht, de feiten en de gronden waarop de klacht berust 
  • Naam en voornamen van de advocaat tegen wie de klacht wordt ingediend 
  • Dagtekening (datum) 
  • De klacht moet ondertekend worden door de klager(s).   

Verder nog toevoegen: 

 1. In geval de klacht wordt ingediend door iemand anders dan de klager of namens een medeklager dient men ook over te leggen:
   • een gelegaliseerde volmacht op naam van die (mede-)klager voor wie de gevolmachtigde optreedt of een fotokopie daarvan.
   • een fotokopie van een geldig legitimatiebewijs van de (mede)klager en van de gevolmachtigde.
 2. De volmacht moet tenminste de volgende informatie bevatten:
   • datum
   • de familienaam, voornamen, adres, telefoonnummer en ID-nummer van de mede(klager)
   • de familienaam, voornamen, adres, telefoonnummer en ID-nummer van de gevolmachtigde
   • expliciete vermelding dat de gevolmachtigde bevoegd is namens de (mede)klager de klacht in te dienen en alle proceshandelingen bij de behandeling van de klacht te plegen.

Eventueel 

 1. KKF-uittreksel of andere documenten waaruit de rechtspersoonlijkheid van de organisatie blijkt.
 2. Bewijsstukken: Als de klacht wordt onderbouwd met bewijsstukken, dienen deze aangehecht te worden aan de klacht. Geef in de klacht duidelijk aan dat u een of meer bijlage(s) overlegt en wat u daarmee wilt aantonen. Voeg ook een inventarislijst toe en nummer de bijlagen.

Indien de klacht niet voldoet aan bovenstaande vereisten, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. U wordt in dat geval in de gelegenheid gesteld om het verzuim te herstellen. Niet-ondertekende en onvolledige, niet aangevulde klachten kunnen door de Deken als niet voor behandeling vatbaar ter zijde worden gelegd. Wanneer uw klacht in behandeling wordt genomen, wordt u door de Secretaris bericht. 

Lukt het niet om de klacht via de website in te dienen of heeft u nog behoefte aan meer informatie? Maakt contact met de Raad via het telefoonnummer: 8560630 of mail naar raad@advocatenordesuriname.com 

N.B.: Momenteel is er een achterstand bij de behandeling van de klachten. Wij proberen deze achterstand z.s.m. in te werken en vragen uw begrip hiervoor. 

VEEL GESTELDE VRAGEN

Een klacht tegen een advocaat wordt ingediend bij de Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten. De procedure daarvoor vindt u op de website onder het kopje KLACHTEN.

In artikel 40 tot en met 61 van de Advocatenwet staan de regels die van belang zijn voor het indienen en het behandelen van een klacht tegen een advocaat. De procedure voor de indiening vindt u op de website.

U kunt ook een klacht indienen wanneer u een klacht heeft over een advocaat die niet uw eigen advocaat is. U dient echter wel een direct persoonlijk belang te hebben bij de klacht tegen die Advocaat. Uit de feiten die u in de klacht omschrijft en de bewijsmiddelen zal moeten blijken op welke wijze de Advocaat inbreuk heeft gemaakt op rechten of gerechtvaardigde belangen van u en/of anderen.

Dit kan alleen als u kunt onderbouwen welke specifieke gedraging van de betrokken advocaat in de andere hoedanigheid inbreuk maakt op de (ere)regels, kernwaarden en normen die gelden voor de advocatuur én hoe u daarbij in uw persoonlijk of direct belang bent geschaad.

Een advocaat mag zich niet zo gedragen of misdragen dat het vertrouwen in de advocatuur wordt beschaamd. Is hier volgens u wel sprake van, dan kunt u de klacht indienen bij de Deken.

Dit kan alleen als u kunt onderbouwen welke specifieke gedraging van de Advocaat in de privésfeer inbreuk maakt op de kernwaarden, normen en regels die gelden voor advocaten én hoe u daarbij in uw persoonlijk of direct belang bent geschaad.

Ja, wanneer de klacht uw eigen advocaat betreft, dan is het verstandig om dit eerst met hem/haar te bespreken. Vaak werkt dit verhelderend of kan er een minnelijke oplossing gevonden worden. Komt u er samen niet uit, dan kunt u nagaan of het kantoor waar uw advocaat werkt een interne klachtenprocedure heeft. Dit laatste is geen wettelijke verplichting, maar kan mogelijk ook een oplossing bieden.

Ja, er zijn administratiekosten verbonden aan de klachtprocedure bij de Deken. U krijgt de informatie daarover van de Secretaris nadat u de klacht via de website heeft ingediend. Indien u gebruik maakt van uw recht om een advocaat in de arm te nemen bij de klachtprocedure, zal u ook het honorarium en de kosten voor de dienstverlening van die advocaat moeten betalen aan die advocaat.

U kunt uw klacht ook voorleggen aan een onafhankelijke derde partij, bijvoorbeeld een mediator of civiele rechter.

Dat kan niet, de Advocatenwet schrijft namelijk voor dat de klacht de naam en het adres van de klager uitdrukkelijk moet bevatten.

De klacht mag formeel alleen in de Nederlandse taal worden ingediend. Ook het verdere verloop van de klachtzaak zal in het Nederlands plaatsvinden. U wordt verzocht te zorgen voor een vertaling van eventuele stukken die in een andere taal zijn opgesteld. Als u de Nederlandse taal niet machtig bent, kunt u zo nodig een tolk inschakelen die u met de vertolking van uw klacht kan bijstaan. De kosten voor die bijstand zijn in beginsel geheel voor u als klager.

De Klachtenprocedure is hier niet voor bestemd. Wanneer u het niet eens bent met het advies van uw advocaat kunt u een andere advocaat benaderen voor een second opinion.

Indien u niet tevreden bent over uw advocaat staat het u vrij om een andere advocaat in de arm te nemen. De Deken kan niet zomaar actie ondernemen, wanneer een advocaat niet doet wat u wilt. Wel kan de Deken naar aanleiding van een klacht reageren. Dit geeft de advocaat ook de gelegenheid zijn of haar standpunt toe te lichten.

Wanneer u langere tijd heeft geprobeerd om uw advocaat te bereiken, kunt u contact opnemen met de Deken van de orde van Advocaten. Per situatie zal worden bekeken of en wat er dan mogelijk is en noodzakelijk is.

De contactgegevens zijn als volgt:

Geadresseerde: De Deken van de Surinaamse Orde van Advocaten d.t.k.v. de Secretaris
Adres: Klipstenenstraat nr. 33, Paramaribo, Suriname
Telefoonnummer: (597) 8560630
Email adres: raad@advocatenordesuriname.com
Website: www.advocatenordesuriname.com

Als uw advocaat of diens kantoor een klachtenregeling heeft zou u die informatie moeten kunnen vinden op de website van uw advocaat of in de klachtenregeling die eventueel is opgenomen in de opdrachtbevestiging of het dienstverleningscontract met uw advocaat of in de Algemene Voorwaarden, als die van toepassing mochten zijn. Let wel u bent vrij om een klacht meteen te richten aan de Deken. Toch is het raadzaam, om indien u een klachtenregeling bent overeengekomen met uw advocaat, die procedure eerst te doorlopen.

Het is niet verplicht om u te laten bijstaan door een advocaat. U kunt uw klacht zelf indienen. In complexere zaken kan het wel raadzaam zijn een advocaat in de arm te nemen

Indien u klaagt namens een rechtspersoon moet u aantonen dat u bevoegd bent om namens die rechtspersoon te klagen. Uw bevoegdheid kan blijken uit het KKF-uittreksel. Eventueel zal u de statuten van de rechtspersoon en indien van toepassing een kopie van het aandeelhoudersregister moeten overleggen. Bij verenigingen met rechtspersoonlijkheid is het noodzakelijk de resolutie of beschikking over te leggen, waaruit blijkt dat de vereniging als rechtspersoon beschouwd kan worden. Bij verenigingen die geen rechtspersoonlijkheid bezitten zal u een uitdrukkelijke volmacht moeten overleggen afkomstig van het orgaan binnen de vereniging dat bevoegd is u daartoe te machtigen, bijvoorbeeld het bestuur, de voorzitter of de ALV. Ook zal u het document moeten overleggen, waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd was om u die machtiging te geven.

Iemand anders mag voor u een klacht indienen. Dit kan worden aangegeven in de klacht onder overlegging van een getekende volmacht, waaruit blijkt wie u machtigt om namens u de klachtprocedure te voeren.

Gemiddeld duurt het onderzoek naar een klacht ongeveer zes maanden, maar het zou iets langer kunnen duren afhankelijk van de complexiteit en het onderzoek dat noodzakelijkerwijs gepleegd moeten worden door de Deken en/of het Advocatentuchtcollege. De duur van het onderzoek wordt medebepaald door de omvang en ingewikkeldheid van de klacht, maar ook door de snelheid waarmee klager en de betrokken advocaat reageren. Op het moment heeft de Deken een achterstand in de behandeling van tuchtklachten waardoor de procedure langer kan duren.

Er is voor alsnog geen verjaringstermijn voor het indienen van een klacht. Het is wel aan te bevelen om op grond van redelijkheid en billijkheid de klacht bij de Deken zo snel als mogelijk in te dienen nadat u heeft kennisgenomen, of redelijkerwijs had kunnen kennisnemen, van het handelen of nalaten waar u over klaagt. Als u pas later bekend wordt met de gevolgen van het handelen waar u over klaagt, is dat anders. Het zo snel mogelijk indienen van de klacht is ook in het belang van een deugdelijke behandeling van de klacht: als er heel veel tijd overheen is gegaan, kan het voor moeilijkheden zorgen bij de bewijsvergaring.

Ja dat mag, maar het is wel belangrijk dat u goed afweegt welke stukken belangrijk zijn voor het onderzoek naar uw klacht. Geef in elk geval in de klacht duidelijk aan dat u een bijlage overlegt en wat u daarmee wilt aantonen. Voeg ook een inventarislijst toe en nummer de bijlagen.

De advocaat over wie u klaagt, krijgt alle stukken die u bij de Deken indient. Ook het Advocatentuchtcollege zal deze stukken ontvangen als de klacht wordt doorgestuurd. De Deken bewaart alle documenten volgens de wettelijke voorschriften.

Nee. Dat kan niet. Een klacht moet u indienen bij de Deken. De Deken moet op basis van de Advocatenwet de klacht onderzoeken steeds proberen een schikking tussen partijen te bewerkstelligen. Pas als er geen schikking wordt bereikt wordt de klacht voorgelegd aan het Advocatentuchtcollege.

De klachtenprocedure is niet bedoeld als schadevergoedingsprocedure. Het Advocatentuchtcollege kán bij een eventuele oplegging van een tuchtmaatregel een schadevergoeding daaraan koppelen, maar in de meeste gevallen zal aansprakelijkheid voor schade moeten worden vastgesteld in een civiele procedure. Een door het Advocatentuchtcollege gegrond verklaarde klacht kan daarbij van nut zijn voor de bewijsvoering, maar niet meer dan dat.

De klachtenprocedure is niet bedoeld als schadevergoedingsprocedure. Het Advocatentuchtcollege kán echter bij een eventuele oplegging van een tuchtmaatregel een schadevergoeding daaraan koppelen, maar in de meeste gevallen zal aansprakelijkheid voor schade moeten worden vastgesteld in een civiele procedure. Slechts in hoge uitzonderingsgevallen kan het Advocatentuchtcollege als bijzondere voorwaarde stellen dat beklaagde de door hem veroorzaakte schade geheel of gedeeltelijk dient te vergoeden. Het Advocatentuchtcollege is hier echter heel terughoudend in.

Ja dat kan. De klacht zal dan rechtstreeks moeten worden opgestuurd naar de Voorzitter van het Advocatentuchtcollege d.t.k.v. de Secretaris, bij het gebouw der Civiele Kantongerechten aan de Grote Combéweg.

Ja, dat kan. Maar alleen het Advocatentuchtcollege kan een dergelijke maatregel aan een advocaat opleggen. De Deken kan dat niet. Schrapping van het tableau is een zeer zware maatregel, die niet lichtvaardig wordt opgelegd.

Mogelijke maatregelen zijn:

 • Waarschuwing
 • Berisping
 • Schorsing in de uitoefening van de praktijk voor de duur van ten hoogste 1 jaar – al dan niet voorwaardelijk
 • De ontzegging om het beroep van advocaat uit te oefenen (schrapping van het tableau).

De Deken doet onderzoek naar de klacht en zal bemiddelend optreden. Brengt bemiddeling geen oplossing dan kan u de Deken verzoeken de klacht door te sturen naar het Advocatentuchtcollege die over de klacht zal oordelen. Het Advocatentuchtcollege is niet gebonden aan de uitgesproken verwachting van de deken. Het Advocatentuchtcollege kan een tuchtmaatregel opleggen. De Deken kan dit niet.

Nee. De klachtprocedure gaat over de handelwijze van de advocaat. De onderliggende procedure wordt niet opnieuw gevoerd, daartoe zal u andere rechtsmiddelen moeten aanwenden als die er zijn. U kunt daarvoor een andere advocaat in de arm nemen.

Klachten formulier